Vytisknout

Výpis z jednání OZ 16. 9. 2013

Napsal Tomáš Dudek. Posted in usnesení OZ

  1. ZO Březiny bere na vědomí stanovisko úřadu územního plánování, tj. MÚ Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako pořizovatele,návrhu na pořízení změny ÚP Březiny, podaného dne 26.7.2013 Ing. Pavlem Benešem a Marcelou Benešovou, oba bytem Foersterova 2411/7, 616 00 Brno, jako navrhovateli.
  2. ZO Březiny neschvalujesouladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), pořízení Změny č. 1 Územního plánu Březiny z podnětu navrhovatelů Ing. Pavla Beneše a Marcely Benešové, oba bytem Foersterova 2411/7, 616 00 Brno podle ustanovení § 44, písm.d) stavebního zákona rozsahu podle návrhu pořízení změny územního plánu.
  3. ZO Březiny schvaluje navýšení příspěvku Mikroregionu Poličsko pro MAS SpRP o.s.1 Kč/obyv. na 5 Kč/obyv. a tím tedy navýšení příspěvků Mikroregionu Poličsko z 3 Kč/obyv. na 7 Kč/obyv. s platností od 1.1.2014.
  4. ZO Březiny schvaluje prodej části parcely 298/2k. ú. Březiny u Poličky o celkové výměře 32 m2 (dle geometrického plánu 289 – 87 / 2013 parcela 298/4) a celé parcely 1614/4 v k. ú. Březiny u Poličky o celkové výměře 30 m2 za cenu 50 Kč za m2 paní RNDr. Blance Bártové, trvale bytem Hvozdnice 214, 25205.