Právě přítomno: 24 hostů a žádný člen

Vytisknout

Výpis z jednání OZ 2. 7. 2014

Napsal Tomáš Dudek on . Posted in usnesení OZ

1. Zastupitelstvo obce Březiny projednalo a schválilo text zadávací dokumentace na realizaci protipovodňových operací v obci Březiny, dále schválilo jmenování 3 členů komise + 3 náhradníků ve složení:
předseda: p. Stanislav Mešťan, nar. 15.6.1963, bytem Březiny č.p. 14
členové: pí. Mgr. Lenka Štursová, nar. 29.2.1956, bytem Březiny č.p. 35, p. Bedřich Pazdera, nar. 29.6.1955, bytem Březiny č.p. 12 
náhradníci: p. Ing. Tomáš Dudek, nar. 21.9.1979, bytem Březiny č.p. 60, pí. Irena Tomášková, nar. 30.10.1973, bytem Březiny č.p. 59, pí. Olga Zezulová, nar. 22.1.1974, bytem Březiny č.p.66.

2. ZO schválilo výběr 3 uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek:
p. Zdeněk Schreiber, U hřiště 277, 569 42 Chornice
Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Fiedler-Mágr, Ing. Jindřich Fiedler-elektronika pro ekologii, Grünwaldova 18, 370 01 České Budějovice

3. ZO Březiny neschvaluje žádost Ing. P. Prášila (vlastníka nemovitosti Březiny č.76) o zpevnění přístupové cesty k rekreačním stavením s odůvodněním, že cesta není ve vlastnictví obce Březiny, nýbrž ve vlastnictví pozemkového fondu.

4. ZO Březiny bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2013.

5. ZO Březiny schvaluje členství své obce v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., se sídlem Sulkovská 340, 569 92 Bystré, IČO 270 308 22. Zástupci obce byli seznámeni s právy a povinnostmi člena MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. vyplývajícími z platných stanov organizace, které jsou přílohou tohoto usnesení. Obec Březiny bude zastupovat ve věci hlasování a jednání na schůzích orgánů MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. starosta.

6. Účetní obce seznámila zastupilete s výší dotace na volby do Evropského parlamentu v částce 18 000,-Kč a se skutečnými výdaji v částce 7 595,-Kč. Nevyčerpaná částka bude vrácena na KÚ Pardubice.

7. ZO Březiny bere na vědomí a schvaluje tímto Rozpočtové opatření č. 1/2014.

8. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje prodej vozu Praga V3S (vojenský tříosí speciál) v minulosti využívaný SDH.

 

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

čen
22

22.06.2019

zář
23

23.09.2019