Právě přítomno: 23 hostů a žádný člen

Vytisknout

Zápis z ustavujícího zasedání 7. 11. 2014

Napsal Tomáš Dudek. Posted in usnesení OZ

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny

konaného dne 7. 11. 2014, od 18:30 hod.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Březiny (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 hodin dosavadním zastupitelem obce panem Bedřichem Pazderou (dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění , konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Březiny zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 do 7. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

-1-

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Bedřicha Pazderu a paní Olgu Zezulovou a zapisovatelem paní Irenu Tomáškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březiny určuje ověřovateli zápisu pana Bedřicha Pazderu a paní Olgu Zezulovou a zapisovatelem paní Irenu Tomáškovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty

-určení počtu místostarostů

-určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

-určení způsobu volby starosty a místostarosty

-volba starosty

-volba místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru

-určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

-volba předsedy finančního výboru

-volba předsedy kontrolního výboru

-volba členů finančního výboru

-volba členů kontrolního výboru

3) Diskuse

4) Závěr

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

                                                     

-2-

Bod I-volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březiny schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

Určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce nebyla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březiny v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty i funkce místostarosty obce nebudou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí , v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.Byly podány následující návrhy:Člen zastupitelstva pan Stanislav Mešťan navrhl zvolit do funkce starosty pana Ing.Tomáše Dudka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březiny volí starostou pana Ing.Tomáše Dudka.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

-3a-

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Bedřich Pazdera navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Irenu Tomáškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březiny volí místostarostou paní Irenu Tomáškovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č.6 bylo schváleno.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

zář
23

23.09.2019